تعرفه دوهزار توماني براي رانژه خطوط ADSL

 

شوراي رقابت براي رانژه خطوط اينترنت پرسرعت سيمي در مدت زمان كمتر از 72 ساعت، تعرفه دوهزار توماني را پيشنهاد داده كه مورد موافقت شركت‌هاي مخابرات و PAP واقع شده است.
به گزارش عصر ارتباط، به‌دنبال عدم توافق شركت‌هاي مخابرات ايران و PAPها بر سر تعرفه چهارهزار توماني براي رانژه خطوط ADSL در مدت زمان 24 ساعت، شوراي رقابت براي پايان‌بخشيدن به اين اختلافات، تعرفه دوهزار توماني را براي اين امر تعيين كرد. اين تعرفه درحالي مورد موافقت طرفين قرار گرفته است كه تنها براي رانژه خطوط در مدت زمان كمتر از 24 ساعت كاربرد دارد و در غير اين‌صورت مطابق مصوبه 97 كميسيون تنظيم مقررات ارتباط، شركت مخابرات ايران بايد حداكثر طي مدت 72ساعت نسبت به رانژه خطوط ADSL شركت‌هاي خصوصي ارائه‌دهنده اينترنت پرسرعت اقدام كند.


عدم توافق شركت‌هاي PAP و مخابرات بر سر تعرفه رانژه خطوط اينترنت پرسرعت موجب شد رانژه اين خطوط چند روزي متوقف شود و حتي دخالت سازمان تنظيم مقررات هم نتوانست راه‌گشا باشد.


ارجاع اين موضوع به شوراي رقابت و كوتاه‌آمدن شركت مخابرات ايران در برابر اين شورا موجب شد تا با اندك تغييراتي، بر سر دريافت تعرفه رانژه توافقات نهايي صورت بگيرد.


URL: https://www.ictna.ir/id/050818/

Code: 050818