ضوابط جدید استانداردسازی پورتالهای دولتی

 

معاون سازمان فناوری اطلاعات از ابلاغ آیین نامه ضوابط فنی درگاههای دستگاههای دولتی که با هدف ساماندهی پورتالهای خدمات رسان دستگاههای دولتی از نظر افزایش میزان دسترسی و استانداردسازی در کارگروه فاوای دولت تصویب شد تا یک ماه آینده خبر داد.
علی اصغر انصاری در گفتگو با مهر، با بیان اینکه دستورالعمل مربوط به اجرای آیین نامه درگاهها و پورتال های دستگاههای دولتی و اجرایی حداکثر تا یک ماه آینده از سوی سازمان فناوری اطلاعات به این دستگاهها ابلاغ خواهد شد، اظهار داشت: براین اساس دستگاههای اجرایی ملزم خواهند شد براساس این ضوابط نسبت به ایجاد یک پورتال استاندارد و یکپارچه اقدام کنند.
 
وی با تاکید براینکه براساس این بخشنامه، یک تیم نظارتی نیز این ضوابط را نظارت و پایش خواهد کرد، ادامه داد: نتایج این اقدام از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری گزارش داده می شود.
 
انصاری با بیان اینکه مشکلات فنی پورتالهای دستگاههای اجرایی را آسیب های امنیتی، گرافیکی و عدم یکپارچگی تشکیل می دهند، تصریح کرد: با ابلاغ این دستورالعمل و برای تامین امنیت وبسایتهای دستگاههای اجرایی، تمامی این سایتها در قالب یک چارچوب عمل کرده و اطلاعاتی که به موتورهای جستجو می دهند از یک فرمت تبعیت می کند.
 
وی استانداردسازی پورتالهای دستگاههای دولتی را از دیگر مزیتهای این دستورالعمل عنوان کرد و گفت: این استانداردسازی می تواند در یکپارچگی ارائه خدمات دولت الکترونیک موثر واقع شود.
 
معاون سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه ابلاغ دستورالعمل ضوابط فنی براساس بند الف آیین نامه ساماندهی درگاههای خدمات دولت الکترونیک صورت می گیرد، افزود: در بند ج این آیین نامه نیز ضوابط دامنه و میزبانی وبسایتهای اجرایی دیده شده است. به این معنی که دستگاههای دولتی ملزم به انتقال میزبانی سایتها خود به داخل کشور و استفاده از پسوند و نام دامنه GOV.IR برای وبسایتهای خود هستند.
 
به گفته وی این دستورالعمل در چند سطح بندی و زمان بندی براساس اولویتهای وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات و شرکتهای تابعه و سازمان های استانی و نهادهای خارج از دولت ودستگاههای وابسته ابلاغ و اجرایی خواهد شد.
 
قطع خدمات رسانی دستگاهها از طریق درگاه های خدمات الکترونیکی، پیچیدگی و نبود امکان دسترسی آسان به خدمات مورد نظر و به طور کلی کاربر پسند نبودن این درگاههای ارائه خدمات از موضوعاتی بود که زمینه تدوین آیین نامه ضوابط فنی درگاههای خدمات الکترونیکی دستگاههای دولتی را از سوی سازمان فناوری اطلاعات فراهم کرد.

URL: https://www.ictna.ir/id/052510/

Code: 052510