با تصویب مجلس وزارت ICT مجاز به هزینه‌کرد درآمدهای مربوط به پروانه اپراتورها شد

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند با تصویب دولت درآمد حاصله‌ از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را به مصرف برسانند.
 
به گزارش ایسنا، بر اساس رای مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه یافت با تصویب دولت درآمد حاصله از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های عمومی اجباری و پایه به مصرف برساند.

URL: https://www.ictna.ir/id/054959/

Code: 054959