۶۱سال پيش د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر چنين روزي ملی شدن ارتباط تلفنی در سراسر کشور اعلام شد

رضا سلیمان نوری - روزنامه قانون : نمایندگان هفدهمین مجلس شورای ملی در ادامه سیاست های دولت دکتر مصدق برای کوتاه کردن دست بیگانگان از منابع اقتصادی ایران در چنین روزی از سال 1331 قانون ملی شدن ارتباط تلفنی در سراسر کشور را در 17 ماده به تصویب رساندند. 
 
قانونی که متن ماده دو نخست آن به ترتیب عبارت بود از:"‌ماده 1 - به موجب این قانون تمامي امور مربوط به تلفن از تأسیس و نگاهداری و بهره‌برداری آن در سراسر کشور ملی می‌شود.‌ماده 2 - دولت مکلف است در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون تمامي تأسیسات و دارایی شرکت سهامی کل تلفن را تصرف نماید."همچنین درماده 3 آن آمده بود:"برای تأسیس و نگاهداری و بهره‌برداری تلفن در تمامي شهرها و قصبات و دهات کشور وزارت پست و تلگراف و تلفن به نمایندگی دولت‌ شرکتی به نام شرکت سهامی تلفن ایران با سرمایه پانصد میلیون ریال که عبارت از پنجاه هزار سهم ده هزار ریالی است در تهران تشکیل می‌دهد و سهام‌آن به نام و کلاً متعلق به دولت خواهد بود.تأمین ارتباط تلفن با سیم و بی سیم با خارج از کشور و همچنین ارتباط تلفن عمومی میان شهرها و قصبات و دهات کشور به وسیله ‌ادارات بی سیم و تلفن دولتی وزارت پست و تلگراف و تلفن انجام می‌گیرد.وزارت پست و تلگراف مکلف است به محض تصویب قانون تأسیس تلفن‌های خودکار شهرهای ایران را با در نظر گرفتن نفوس شهرها‌شروع و در ظرف دو سال تلفن‌های موجود را به تلفن‌های خودکار تبدیل نماید."
 

URL: https://www.ictna.ir/id/059560/

Code: 059560