سود سال آینده مخابرات اعلام شد

منبع: ایسنا
شرکت مخابرات ایران اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال 1394 را مبلغ 559 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد.
 
با رسیدن فصل پیش بینی سود شرکت‌های بورسی، شرکت مخابرات نیز اولین پیش بینی سود سال 1394 را به بورس اعلام کرد.به این ترتیب شرکت اصل چهل و چهاری مخابرات پیش‌بینی سود هر سهم تلفیقی گروه (پس از کسر سهم اقلیت) برای سال مالی 1394 را مبلغ 563 ریال اعلام کرده و سود هر سهم شرکت اصلی را مبلغ 559 ریال پیش بینی کرده است.
 
این پیش بینی در حالی اعلام می‌شود که این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی 1393 را مطابق اطلاعیه اخیر مبلغ 535 ریال و سود هر سهم تلفیقی گروه را مبلغ 533 ریال اعلام کرده است.
 
در مفروضات پیش‌بینی درآمد هر سهم اخیر، سود نقدی هر سهم شرکت ارتباطات سیار ایران برای سال مالی 1394 مبلغ 6 هزار و 779 ریال پیش‌بینی شده است که مبلغ فوق با مندرجات اطلاعیه پیش‌بینی درآمد هر سهم شرکت ارتباطات سیار ایران (سود نقدی هر سهم به مبلغ 6 هزار و 127 ریال) مطابقت ندارد.
 
بر اساس اعلام شرکت، سود نقدی هر سهم پیشنهادی به مجمع عمومی عادی سال مالی 1394 نیز مبلغ 455 ریال است.

URL: https://www.ictna.ir/id/067693/

Code: 067693