معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد؛ تعیین جرایم مربوط به خدمات مخابراتی و پستی

منبع: ایسنا
هیئت وزیران، جرایم مربوط به نقض تعهدات اپراتورهای متقاضی ارتقای پروانه فعالیت در بخش تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباط داده و فناوری اطلاعات، اپراتورهای ارایه خدمات پستی بخش غیردولتی و مرکز تماس و... را تعیین کرد.
 
متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
 
1- جریمه‌های نقض تعهدات اپراتورهای متقاضی ارتقای پروانه فعالیت در بخش تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباط داده و فناوری اطلاعات، اپراتورهای ارایه خدمات پستی بخش غیردولتی و مرکز تماس (Contact Center)، عدم پرداخت تعهدات مالی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCR) به شرح جداول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تعیین می شود.
 
2- چنانچه هر یک از ارایه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات نسبت به پرداخت مبلغ اتصال متقابل در مواعد تعیین شده اقدام ننمایند، جریمه تأخیر تأدیه بر اساس نرخ سود بانک مرکزی از اولین تاریخ سررسید بدهی محاسبه شده و متخلف مکلف به پرداخت آن می‌باشند.
 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 5/ 1/ 1393 برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

URL: https://www.ictna.ir/id/068942/

Code: 068942