نصر کشور با متقاضیان پروانه‎های FCP رابطه تجاری ندارد

منبع: فناوران
بنابر اعلام سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، سازمان‌های استانی و نصر کشور هیچ‌گونه رابطه تجاری یا اقتصادی با متقاضیان پروانه‌های جدید FCP و SERVCO از طرف سازمان تنظیم مقررات ندارد.
 
بر اساس این گزارش، تمامی اعضای سازمان به ‌خصوص دارندگان پروانه‌های ISP، ISDPو PAP باید مطلع باشند که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و سازمان‌های استانی هیچ‌گونه رابطه تجاری یا اقتصادی با متقاضیان پروانه‌های جدید اعلام‌شده از طرف سازمان تنظیم مقررات (FCP   و SERVCO) ندارد و حمایت سازمان در روند تدوین پروانه‌ها و اعطای آن صرفا دربرگیرنده منافع کلی صنف بوده و خواهد بود و در هیچ‌گونه امور انتفاعی مربوط به شرکت‌های عضو دخالتی نمی‌کند.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/070434/

Code: 070434