طراحی شبکه یکپارچه مبتنی بر IP/MPLS در شرکت مخابرات ایران

منبع: شرکت مخابرات استان تهران
با اجرای پروژۀ IPNI، یک شبکۀ واحد، یکپارچه و توانمند مبتنی بر IP/MPLS برای سرویس های فعلی و آتی شرکت مخابرات ایران در حوزۀ ثابت و سیار طراحی شده است.
 
مهندس حاجی محمّدی، در مراسم اختتامیه پروژه IPNI که با حضور کارشناسان داخلی و خارجی درگیر در این پروژه برگزار شد، گفت: پروژۀ IPNI در سـال 1391، در بخش High level design با شرکت KT منعقد شد و در ادامه در بخش Low leved design نیز از اواخر سال 1392 قرارداد بسته شد.
 
مدیر امور شبکة شرکت مخابرات ایران گفت: این پروژه در ابتدای سال 93 در 21 استان کشور اجرا شد که با مطرح شدن بحث FMC در مخابرات ایران، با همکاری شرکت KT و جلساتی با شرکت ارتباطات سیار، شبکۀ یکپارچۀ IP کشور به مرحله طراحی رسید.
 
وی افزود: با بیان اینکه مدیران و کارشناسان شرکت KT تعامل نزدیکی با همکاران شرکت مخابرات دارند، گفت: خوشبختانه باید اعلام کنم که بیش از 150 نفر از کارشناسان شرکت مخابرات ایران، از کارکنان ستادی و استان ها، در بحث یکپارچه سازی شبکه های ثابت و سیار، آموزش دیـده اند و همزمان نیز آموزش ضمن کار را برای آنان ترتیب داده ایم که به زودی، تعدادی کارشناس را نیز برای آموزش های تکمیلی به کشور کره جنوبی اعزام خواهیم کرد و در این بخش، تیم کارآمد و منسجمی را آمـاده کرده ایم.
 
آقای دکتر « لی » ، نماینده و مجری شرکت KT نیز در سخنان خود با قدردانی از حمایت و علاقۀ مجموعۀ مدیران و کارشناسان شرکت مخابرات ایران در به ثمر رسیدن این پروژه گفت : با توجه به پروژۀ Kik off meeling که 9 ماه پیش برگزار شد، سه نکتۀ مهم مد نظر شرکت KT بود.
 
1- شرکت KT، شبکۀ مخابرات را همانند شبکۀ کشور خود دیده است.
 
2- تجارب شرکت KT به مخابرات ایران انتقال داده شد.
 
3- نتیجه بخش بودن این پروژه به جز با همکاری نزدیک و همه جانبۀ TCI و KT میسر نمی شد.
 
وی با اعلام اینکه شرکت KT فراتر از یک مشاور و دقیقاً به عنوان یک اپراتور در این پروژه همکاری نموده است، گفت: امیدواریم در آینده پروژه های مهم تری را نیز با مجموعۀ TCI به اجرا برسانیم.
 
مهندس سالم، مدیرکل طرح و مهندسی و مدیر پروژۀ IPNI شرکت مخابرات ایران، نیز با اظهار امیدواری به اینکه مراسم اختتامیۀ رسمی پروژه های NOC و IPNI با حضور تمامی مدیران ستادی و استانی شرکت مخابرات ایران در آذر ماه امسال برگزار شود، گفت: شبکۀ IP شرکت مخابرات ایران در بخش ثابت پس از خصوصی سازی شرکت و به دلیل جدا شدن شبکۀ IP بین استانی و انتقال آن به شرکت ارتباطات زیرساخت، وضعیت مطلوبی را تجربه نکرده است.
 
وی با بیان اینکه بخش های NOC + Network جمعاً پروژۀ IPNI را تشکیل می دهند، گفت: هدف پروژۀ IPNI، ایجاد یک شبکۀ واحد ، یکپارچه و توانمند مبتنی بر IP/MPLS برای سرویس های فعلی و آتی شرکت مخابرات ایران در حوزۀ ثابت و سیار است.
 
مهندس سالم گفت: IPNI به همراه NOC، زیرساخت کامل و لازم برای پیاده سازی خدمات و سرویس های مبتنی بر IP شرکت مخابرات ایران را فراهم خواهد کرد.
 
وی با تشریح سه حوزۀ اصلی IPNI افزود: در بخش سرویس دهی، تحلیل وضعیت فعلی سرویس ها، تهیۀ فهرست سرویس های آتی و تحلیل آن، تحلیل آماری سرویس ها و پیش بینی خدمات، مشخصات فنی سرویس ها و تحلیل ترافیک سرویس مطرح است.
 
مدیر پروژۀ IPNI شرکت مخابرات ایران گفت: در بخش شبکۀ بین استانی یا طراحی بخش هسته، همبندی فیزیکی شبکه، همبندی منطقی شبکه و ملاحظات امنیتی مورد تأکید است.
 
در ادامه، مهندس لواسانی، مدیر امور تجاری شرکت مخابرات ایران، با تقدیر از مدیران و کارشناسان شرکت KT و کارشناسان شرکت مخابرات ایران و با بیان اینکه این کار، متفاوت از کارهای مشاوره ای دیگر است، گفت: کار شرکت KT، تنها مشاوره نیست، بلکه کار این شرکت در مخابرات، تحقیقی، آموزشی، هدایت و در نهایت کار اجرایی است که موارد استفادة کامل برای شرکت مخابرات ایران دارد ؛که در اینجا جا دارد از همة مدیران، کارشناسان و تمامی کسانی که تاکنون برای رسیدن به شبکة یکپارچة IP تلاش کرده اند، قدردانی کنم.

URL: https://www.ictna.ir/id/073908/

Code: 073908