4 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید فرداسدی، شهید صالح طبری، شهر قدس و استقلال از تاریخ 10 مرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید فرد اسدی با پیش شماره های 6600 الی 6609، 6615 و 6619 در محدوده خیابان های شیخ فضل ا...، بانیدریها، سهرورد و جناح به مدت 48 ساعت و در مرکز مخابرات شهید صالح طبری با پیش شماره های 4463 الی 4469 در محدوده اتوبان کرج، شهرک شهید فکوری، شهید رحمانی و فاز 3 اکباتان و در مرکز مخابرات شهر قدس با پیش شماره های 4681 الی 4689 در محدوده خیابان های جمهوری، نگارستان، گلستان، شهرک ابریشم و نیستان به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.                                            
 
براساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات استقلال با پیش شماره های 2201 الی 2205، 2215، 2265، 2266، 2620 الی 2623، 2629 و 2630 در محدوده بزرگراه چمران، نمایشگاه بین المللی، کمیته المپیک و تعاون سپاه از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت دچار اختلال 

URL: https://www.ictna.ir/id/084329/

Code: 084329