تعرفه پیامکهای سازمانی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات می رسد

منبع: مهر


وزیر ارتباطات گفت: تعرفه پیامکهایی که توسط سازمانها به مشترکان ارسال می شود، باید در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب برسد.
محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: برخی سازمانها برای ارائه خدمات خود از طریق پیامک هزینه هایی را اخذ می کردند. تعرفه این خدمات تاکنون بنا بر توافق این سازمانها و اپراتورها تعیین می شد.

وی ادامه داد: در این روال حقوق مصرف کننده در نظر گرفته نمی شد.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: بنا برمصوبه اخیر، هزینه این خدمات باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.


URL: https://www.ictna.ir/id/088881/

Code: 088881