صوت و تصویر فراگیر بین وزارت ارشاد و صدا و سیما تقسیم شد

منبع: خانه ملت
به گفته عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، مسوولیت زیرساخت های «صوت و تصویر فراگیر» با وزارت ارتباطات است، محتوا با وزارت فرهنگ و نظارت با صداوسیما.
 
احمد مازنی درباره علت طولانی شدن بحث و بررسی های کمیسیون در رابطه با بررسی ماده 4 طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما، گفت: این طرح یکی از اولویت های مهم کمیسیون فرهنگی از ابتدای مجلس دهم بود؛ نمایندگان ادوار، کمیسیون فرهنگی، دولت و سازمان صداو سیما طرح های مختلفی در این زمینه داشتند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: مقرر شد در کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی این طرح ها مود بررسی قرار گیرد و جمع بندی شود؛ کمیسیون فرهنگی با کلیات طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما موافقت کرد.
مازنی ادامه داد: کمیسیون مجدد دو وظیفه برای کمیته فرهنگ و هنر تعیین کرد؛ از یک سو باید خط مشی نیز به این طرح افزوده می شد و از سوی دیگر کمیته باید واژه های موجود در این طرح را تعریف می کرد.
وی با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی با خط مشی ارایه شده از سوی کمیته فرهنگ موافقت کرد، گفت: کمیته فرهنگ، هنر و رسانه باید هرکدام از واژه های موجود در عبارت «تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر» یعنی تنظیم مقررات، صوت و تصویر و فراگیر را هرکدام جداگانه تعریف کند و مصادیق آن را مشخص کند.
عضو فراکسیون امید مجلس گفت: بین وزارت فرهنگ، ارتباطات و سازمان صداو سیما در تعیین مصادیق و مفاهیم صوت و تصویر فراگیر اختلاف نظر وجود داشت و همچنین نظرات نمایندگان کمیسیون فرهنگی نیز بایکدیگر متفاوت بود؛ بنابراین نیاز بود برای تصویب و تعریف صوت و تصویر فراگیر این نظرات به یکدیگر نزدیک شود.
وی گفت: ارایه تعریف مفهومی از صوت و تصویر فراگیر نظرات را تامین نکرد، بنابراین با آن مخالفت شد؛ در نتیجه تعریف مصداقی از سوی کمیته فرهنگ ارائه و وظایف سازمان صداو سیما مشخص شد و مسائل باقی مانده مانند ایجاد زیرساخت ها، شبکه ملی اطلاعات زیرمجموعه وظایف وزارت ارتباطات و مسائل مربوط به عکس، متن، خبرگزاری ها و برخی تولید محتوای صوت و تصویر جزء وظایف وزارت فرهنگ بود.
مازنی با بیان مساله تعارض منافع، گفت: از آنجایی که مقرر شد صداو سیما مجوزها را صادر کند و وظیفه نظارت را انجام دهد بنابراین این سازمان نباید خود فعالیتی در این زمینه داشته باشد تا تعارض منافع ایجاد نشود؛ سعی شد با تصویب تبصره ای این تعارض منافع از بین رود.
وی با بیان پیشنهاد ارایه شده برای رفع این مشکل گفت: فعالیت های سازمان صداو سیما باید به گونه ای باشد که تعارض منافع ایجاد نشود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: موازی با کمیسیون فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی نیز مشغول تعریف مصادیق صوت و تصویر فراگیر است؛ بنابراین کمیسیون فرهنگی تصویب کرد ذیل ماده 4 طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی این ماده توسط صدا و سیما با همکاری وزارتخانه های فرهنگ و ارتباطات تهیه شده و سه ماه پس از اجرایی شدن این قانون در شورای عالی فضای مجازی یا هیات وزیران به تصویب برسد.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/091385/

Code: 091385