مدیرکل حفاظت پرسنلی صدا وسیما به حراست مخابرات ایران آمد

با حکم سید مجید صدری مدیرعامل مخابرات ایران ، هادی اقدم به سمت مدیر مدیرکل حراست مخابرات ایران منصوب شد.
 
طی مراسمی امروز ، هادی اقدم به سمت مدیرکل حراست مخابرات ایران معرفی و از از زحمات امینی مدیرکل سابق حراست مخابرات ایران تقدیر شد.
هادی اقدم پیش از این مدیرکل حفاظت پرسنلی سازمان صدا وسیما بود است.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/091900/

Code: 091900