سرپرست جدید معاونت شبکه مخابرات تهران منصوب شد

 
مهندس ملک جعفریان مدیر مخابرات منطقه تهران ، مهندس محمد رضا ملکی مدیرکل سابق مخابرات منطقه هشت را بعنوان سرپرست جدید معاونت شبکه مخابرات منطقه تهران منصوب کرد.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/094968/

Code: 094968