گزارش ویدئویی ایرنا از خروج بنیاد تعاون سپاه از سهامداری شرکت مخابرات ایران


URL: https://www.ictna.ir/id/095015/

Code: 095015