مبین‌نت دلایل افزایش قیمت اینترنت را اعلام کرد

شرکت ارتباطات مبین‌نت بنا بر سیاست‌های بازار اینترنت ثابت بی‌سیم، مجموعه طرح‌های اینترنت خود را در سال‌های اخیر کاهش داده بود.
به گزارش روابط عمومی مبین نت، در سال جاری به دلیل افزایش قیمت در بسیاری از حوزه‌ها، از جمله تأمین ارز موردنیاز، قیمت زیرساخت‌ها و تجهیزات موردنیاز، ناگزیر از حذف سیاست‌های تشویقی خود و بازگرداندن قیمت‌ طرح‌ها، به تعرفه‌های سال 1395 شد.
از همین‌رو متوسط 18 درصد افزایش قیمت برروی طرح‌های مختلف تمدید اینترنت، نتیجه‌ی افزایش قیمت در بسیاری از تجهیزات فنی و هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری شبکه‌های بی‌سیم بوده است.
این شرکت همواره خود را ملزم به رعایت حقوق مشترکین خود دانسته و تمام تلاش خود را برای نگهداشت ایشان می‌کند. برهمین مبنا علی‌رغم بروز افزایش قیمت چندین درصدی در تمامی بخش‌های جامعه و اینترنت کشور، قیمت اینترنت خود را صرفاً به قیمت‌های دوسال گذشته برگردانده است.
مبین‌نت به‌خوبی از شرایط دشوار معیشتی مردم کشور آگاه است و مصرانه تمام تلاش خود را می‌کند تا به‌محض ایجاد امکانات لازم، بازهم سیاست‌های تشویقی و تخفیف‌های ویژه را به نفع کاربران اینترنت پرسرعت اعمال کند.

URL: https://www.ictna.ir/id/096668/

Code: 096668