هاشمی: برنامه وزارت ارتباطات برای توسعه اقتصاد دیجیتال

منبع: خبرگزاری فارس
معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ایجاد زیرساخت برای توسعه اقتصاد دیجیتال را در برنامه‌ها داریم و دولت و وزارت ارتباطات این موضوع را به عنوان یک اصل مهم در نظر گرفته‌اند.
 
 
ستار هاشمی معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشگاهی،‌ اظهار داشت: تاکنون این وزارتخانه برنامه‌های مختلفی را دربخش‌هایی نظیر حمایت از استارتاپ‌ها و توسعه اقتصاد دیجیتال طراحی کرده که برخی از این طرح‌ها به مرحله اجرا نیز رسیده است.
 
وی افزود: توسعه اقتصاد دیجیتال یک امر مهم است که با توجه به افزایش چشمگیر این حوزه در کشورهای پیشرفته دنیا و تاثیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ات مثبت آن باید ایران نیز در این زمینه فعال‌تر از گذشته باشد.
 
معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: به همین منظور ایجاد زیرساخت برای توسعه اقتصاد دیجیتال را در برنامه‌ها داریم و دولت و وزارت ارتباطات این موضوع را به عنوان یک اصل مهم در نظر گرفته است.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همچنین بنا داریم تا به صورت رسمی چند پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در این خصوص را راه‌اندازی کنیم.

URL: https://www.ictna.ir/id/101460/

Code: 101460