۳ مرکز مخابراتی شهید بهشتی، سلمان فارسی و انبیا اسلامشهرتوسعه می یابد

منبع: مخابرات تهران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید بهشتی، سلمان فارسی و انبیا اسلامشهر از تاریخ ۱۳ مرداد ماه آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید بهشتی با پیش شماره های ۸۸۴۰ الی ۸۸۴۹، ۸۶۰۱، ۸۶۰۲، ۸۶۰۴، ۸۸۱۴، ۸۸۳۸ و ۸۸۳۹ در محدوده خیابان های دبستان، موسوی، شریعتی و رسالت، در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش شماره های ۲۲۰۶ الی ۲۲۰۹، ۲۲۱۱ الی ۲۲۱۴، ۲۲۳۷ الی ۲۲۳۹، ۲۶۷۴ و ۲۶۷۶ در محدوده خیابان های ریاضی، بخشایش و هفدهم و در مرکز مخابرات انبیا اسلامشهر با پیش شماره ۵۶۸۳ در محدوده خیابان های جانبازان، شهرک جانبازان، رنجبر اسدی و شهرک الهیه به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
 
 

URL: https://www.ictna.ir/id/101530/

Code: 101530