تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات اقتصاد داخلی را رونق می دهد

منبع: فارس
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: بسیاری از الزامات در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و جود دارد و تنها باید با تقویت این شبکه به تولید محتوا پرداخت و اقتصاد داخلی را در راستای جهش تولید رونق داد.
 
 
حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با بیان اینکه تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات اقتصاد داخلی را رونق می دهد، گفت: بسیاری از الزامات در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و جود دارد و تنها باید با تقویت این شبکه به  تولید محتوا پرداخت و اقتصاد داخلی را در راستای جهش تولید رونق داد.
 
*افزایش توان اقتصاد داخلی کشور
 
وی افزود: شبکه ملی اطلاعات یکی از نیازهای اساسی جوامع محسوب می‌شود، وجود چنین شبکه ای می‌تواند توان اقتصاد داخلی کشور را در حوزه های مختلف به خصوص اقتصاد افزایش دهد.
 
* تولید محتوا بازی‌های اینترنتی و توسعه خدمات بیشتر به مردم
 
فلاح جوشقانی تصریح کرد: با تقویت شبکه ملی اطلاعات می‌توان به تولید محتوای بازی‌های اینترنتی و توسعه خدمات بیشتر به مردم  پرداخت چرا که  شبکه ملی اطلاعات شفافیت به همراه دارد از طرفی باید بگویم با تکمیل این شبکه حملات هکرهای خارج از کشور خنثی می شود.
 
* ارائه خدمات پایه کاربردی با شبکه ملی اطلاعات
 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اضافه کرد: اصل مهم در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ارائه خدمات پایه کاربردی مانند ماشین جست‌وجوی ایرانی و تولید محتوا است که می‌تواند در رشد فناوری نقش محوری داشته باشد.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/111793/

Code: 111793