عملیات کابل برگردان در 5 مرکز مخابراتی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید اکبری، ابوذر، شهید عاطف، شهید بهشتی و ولی عصر از تاریخ 19 اردیبهشت ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های 7732 الی 7735، 7796، 7711، 7712، 7778، 7779، 7679  در محدوده خیابان های 224، 135، 218، 137 و در مرکز مخابرات ابوذر با پیش شماره های 6660 الی 6669، 6581، 6583، 6628، 6639، 6610 در محدوده خیابان های 45 متری زرند، یادگار، تختی، درجزینی، میدان معلم، مرادخانی، بلوار معلم، 14 معصوم و در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش شماره های 7770 الی 7774، 7786 الی 7788، 7729، 7670، 7671، 7776 در محدوده خیابان های گلبرگ، 111 (ملکی)، 130 غربی و 115 رشید به مدت 72 ساعت و در مراکز مخابرات شهید بهشتی و ولی عصر از ساعت 24 به مدت 2 ساعت با اختلال همراه است.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/123831/

Code: 123831