طبقه بندی


 اخبار


اخبار اختصاصی


امنيت


مقاله


گزارش


ياداشت


اخبار شرکتها


همايشهافراخوانها و آئين نامه ها


ICT نگاران چه ميگويند ؟‌

 
تبليغات
 

 

سفارش آگهی
 قوانين و مقررات استفاده از آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ايستنا)

 

 محتوای ارائه شده در اين سايت تحت حمايت قانون حق تاليف (COPY RIGHT ) و مالكيت معنوی برای تيم مديران آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات است كه در بستر پايگاه اينترنتی ICTna.ir به انتشار اخبار و محتوا ميپردازد. شما در استفاده از محتوا و خدمات ارائه شده توسط پايگاه اينترنتی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ايستنا) موارد زيررا پذيرفته ايد و ملزم به اجرا و احترام به آنها هستيد :

 

 حق تاليف (Copyright)

كاربران اين سايت اينترنتی می توانند به صورت شخصی محتويات اين سايت را بارگزاری يا چاپ كنند يا به انتشار مجدد محتوای توليدی اين پايگاه در مطبوعات،رسانه های خبری و وبسايت های ايرانی بپردازند. اما اين موضوع مشروط به رعايت قانون كپی رايت و حق تاليف و مالكيت معنوی ناشر از طريق درج واضح و شفاف منبع و ناشر محتوا تحت يكی از عناوين "آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ايستنا)" ، "ICTna" ، "ICTna.ir" ، "www.ICTna.ir" و يا "پايگاه خبری آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ايستنا)" ميباشد. همچنين شما مجاز به تغيير نام و بهره برداری از اطلاعات سايت به نفع شخصی خويش نميباشيدمديريت ايستنا مالكيت تام مطالب و محتوای اين سايت را دارا می باشد.

 

 تماس (Contact)

آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ايستنا) مايل نيست تا اطلاعات محرمانه و شخصی شما را از طريق اين سايت دريافت كند. خواهشمند است توجه داشته باشيد تمام اطلاعات فرستاده شده توسط شما به ICTna.ir كاملا غير محرمانه تلقی ميشود. مگر اينكه شما اين موضوع را در متن اطلاعات ارائه شده به ما گوشزد كرده باشيد. با ارسال اطلاعات شما به اين سايت ICTna.ir مجاز ميباشد به هر نحو ممكن از اطلاعات شما استفاده كند. به عنوان مثال ميتواند دوباره آنرا نمايش ، تحليل آماری و عملياتی و يا تغيير و توزيع كند . همچنين شما توافق كرديد كه ICTna.ir آزاد است تا از تمام نظريات و مفاهيم ارائه شده توسط شما استفاده كند. اكنون شما ميدانيد تا چه اطلاعاتی را برای ما ارسال كنيد!

موارد حل اختلاف 

مواد ، اسناد و مدارك موجود برروی اين وبسايت ممكن است شامل اشكالات تحريری يا غيرعمدی باشد. اما ما اين حق را برای خود محفوظ ميداريم كه در زمان و در صورت صلاحديد خود نسبت به رفع هر نوع اشكال و يا حذف قسمت يا قسمت هائی از سايت اقدام نمايد. آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ايستنا) ممكن است هر نوع تغييرات ديگر را كه لازم بداند در سايت و مواد اطلاعات ، محصولات ، برنامه ها ، خدمات و يا قيمت ها (در صورت موجود بودن) و اخباری كه در اين پايگاه اطلاع رسانی اينترنتی شرح داده شده اند در هر زمان و بدون اطلاع بدهد.

 

ICTna.ir ، اطلاعات و مواد روی آن و نيز نرم افزارهائی كه از طريق آن معرفی ميگردند بهمان صورت كه هست عرضه ميگردد و اين تيم هيچگونه ضمانت و تعهدی چه بصورت ضمنی و چه بصورت كتبی در قبال آنها نميدهد و اين شامل موارد عدم تطبيق با شرايط استفاده شده و به آنها نيز محدود نمی شود.

 

 

حريم كاربران

تيم گرداننده ICTna.ir نسبت به اطلاعات شخصی شما كه در اينترنت داده ميشود حساس ميباشد . ما بر اين باوريم كه برای شما مهم است بدانيد چگونه با اطلاعاتی كه از طريق اينترنت برای ما ارسال ميكنيد عمل خواهيم كرد:

هنگاميكه اين اطلاعات از طريق سيستم تحليل اطلاعات مصرف كننده پايگاه اينترنتی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ايستنا) و به صورت الكترونيكی جمع آوری ميشود تيم آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ايستنا) نهايت تلاش خود را در جهت هر چه بيشتر رعايت كردن مسائل امنيتی با روشهائی كه در زير توضيح داده شده است را انجام ميدهد. بطور كلی شما بعنوان يك خبرنگار ، مصرف كننده ، مشتری قديمی يا جديد و يا بازديدكننده عادی قادر به مطالعه و بارگزاری كامل اين پايگاه اينترنتی در تمام دنيا خواهيد بود بدون اينكه از شما پرسيده شود كه چه كسی هستيد و يا اينكه هر گونه اطلاعاتی در مورد خودتان بدهيد. در شبكه ما فقط نام حوزه ها جمع آوری ميشوند و نه آدرس پست الكترونيكی. اين اطلاعات ؛بدون نام؛ جمع آوری ميشود و فقط به منظور اندازه گيری تعداد ويزيت ها – ميزان زمان گذرانده شده روی سايت – تعداد صفحه های ديده شده و غيره ميباشد. تيم آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ايستنا) اين اطلاعات را فقط به منظور تحليل و قياس استفاده ميكند تا بر آن اساس در محتوای سايت بهبود بدهد.  (البته مواردی كه خودتان و با رضايت خودتان اطلاعات شخصی ای از قبل نام و شماره ها و نشانی هايتان را برای تماس متقابل يا اشتراك در خبرنامه ها قرار ميدهيد از اين موضوع مستثنی است اما همان اطلاعات هم جز برای تحليل ، استفاده ، اراائه خدمات متقابل و يا تماس برای پيجويی گزارشات استفاده نخواهد شد و به صورت محرمانه ثبت و ضبط ميشود)

 

جهت امنيت بازديد شما تمامی اطلاعات شخصی داده شده از طريق اين سايت از استانداردهای امنيتی شديدی خواهند گذشت.

 

اما گاهی مواقع سايت ما دارای لينكهايی به ديگر سايتهاست. در صورتيكه شما تصميم به انتخاب آن سايتها را بگيريد سياست محرمانگی (PRIVACY POLICY) و ارجحيتهای محرمانگی (اگر باشد) (PRIVACY PREFERENCES) آن سايت ها ظاهر خواهد شد و نه آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ايستنا) .

 

آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ايستنا) مسئوليت صحت و سقم محتوای ارائه شده در سايت های پيوند خورده به اين وبسايت را نميپذيرد.

 

اگر شما احساس ميكنيد كه اين وبسايت به سياست محرمانگی خود (PRIVACY POLICY) پايبند نيست بايد در درجه اول با مديران همين سايت تماس بگيريد.

 

نشانی ها و روشهای مختلف برای برقراری اين ارتباط در صفحه تماس با ما ذكر شده است.

 

 

 
 
  به ايستنا بپيونديد

اگر شما هم به نوعی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات صاحبنظريد و مايليد مطالب و نظرياتتان در آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر شود فرم عضويت را پر کنيد تا به جمع اعضا و مديران ايستنا بپيونديد

 
  ICTNA در وبسايت شما
با استفاده از اين سرويس ICTNA کليه مديران وبسايتها و وبلاگها ميتوانند تيتر پنج مطلب آخر هر يک از بخشهای ICTNA را به طور خودکار در وبسايت خود درج کنند.
برای مطالعه راهنما و دريافت کدهای اين سرويس اينجا را کليک کنيد
بيشتر